2019 රැස්වීම් දින දර්ශණය

කොට්ඨාශ දින රැස්වීම

 

මාසය දිනය වේලාව
ජනවාරි  29  පෙ.ව 9.00
පෙබරවාරි  26  පෙ.ව 9.00
මාර්තු  26  පෙ.ව 9.00
අප්‍රේල්  23  පෙ.ව 9.00
මැයි  21  පෙ.ව 9.00
ජූනි  25  පෙ.ව 9.00
ජූලි  23  පෙ.ව 9.00
අගෝස්තු  20  පෙ.ව 9.00
සැප්තැම්බර්  24  පෙ.ව 9.00
ඔක්තෝබර්  22  පෙ.ව 9.00
නොවැම්බර්  26  පෙ.ව 9.00
දෙසැම්බර්  24  පෙ.ව 9.00

 

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම

මාසය දිනය වේලාව
ජනවාරි 08 පෙ.ව 9.00
පෙබරවාරි 05 පෙ.ව 9.00
මාර්තු 05 පෙ.ව 9.00
අප්‍රේල් 02 පෙ.ව 9.00
මැයි 07 පෙ.ව 9.00
ජූනි 04 පෙ.ව 9.00
ජූලි 02 පෙ.ව 9.00
අගෝස්තු 06 පෙ.ව 9.00
සැප්තැම්බර් 03 පෙ.ව 9.00
ඔක්තෝබර් 01 පෙ.ව 9.00
නොවැම්බර් 05 පෙ.ව 9.00
දෙසැම්බර් 03 පෙ.ව 9.00

 

 ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

 

 

 

News & Events

Scroll To Top